RODO
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA PODSTAWIE ART. 13 RODO

Informacje ogólne

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Najważniejszym celem RODO jest wzmocnienie świadomości osób fizycznych co do tego, kto, w jakim celu i jak długo przetwarza ich dane osobowe, a także ujednoliceniu ochrony danych osobowych na terytorium Unii Europejskiej.

Zgodnie z RODO zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy PGK ANDAL zapoznali się z przepisami dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Wszelkie nazwy pisane dużą literą odnoszą się do definicji zawartych w Regulaminie.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: PGK ANDAL 
ul. Stępkowskiego 10 
05-555 Tarczyn 

Dane kontaktowe: e-mail:biuro@andal.pl tel 22 727 94 99
To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Czy podawanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne?

Podawanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zawartej z Państwem. Jeżeli nie podadzą Państwo danych, np. wypełniając formularz kontaktowy o wymagane dane, nie będziemy mieli możliwości odpowiedzi na zapytanie czy zawarcia z Państwem umowy.

Jakie dane zbieramy w naszym serwisie?

Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie.

W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, adres  – dane zbierane podczas składania Zamówienia za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie zapytania na jeden z adresów e – mail znajdujących się w zakładce kontakt na stronie www.andal.pl
b) adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie
jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych);
c) inne dane, np. informacje o wyszukiwanych przez Państwa Produktach, niezrealizowanych koszykach, preferencjach ustawienia strony - dane są zbierane z wykorzystaniem technologii cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń. Szczegóły polityki cookies.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane podawane przy rejestracji są zachowywane w naszej bazie Klientów. Ich podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży. Dane te są przez nas wykorzystywane do:

a) umożliwienia pełnego korzystania z serwisu, w tym dokonywania Zamówień;
b)realizacji Zamówień zawartych w ramach Umowy 
c)obsługi reklamacji;
d) obsługi zapytań, które są do nas kierowane poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednie e-maile znajdujące się w zakładce kontakt;
e) kontaktowania się w celach związanych ze świadczeniem zamówionych usług;
f) dostarczania usług/ Produktów w ramach zawartej Umowy sprzedaży;
g) celów podatkowych i rachunkowych.

Podstawą przetwarzania tych danych jest realizacja umowy, bądź realizacja Państw zapytań skierowanych do nas przed zawarciem umowy.

Dodatkowo Państwa dane mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego naszych Produktów i usług, tj. przesyłania Państwu e-maili z naszymi nowymi Produktami i usługami, promocjami, informacjami dotyczącymi naszej Spółki i innymi ważnymi informacjami. Ponadto zbieramy o Państwu dane z użyciem technologii cookies, w celu dopasowywania reklam do Państwa preferencji (tzw. profilowanie). Cele te wynikają z naszych prawnie uzasadnionych interesów jako administratora danych, tj. marketingu bezpośredniego naszych Produktów i usług oraz ulepszania naszych Produktów i usług.

Ponadto Państwa dane mogą być przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Dotyczy to zwłaszcza zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. na podany przez Państwa przy rejestracji adres e-mail.

Komu i jak udostępniamy Państwa dane osobowe?

1. Państwa dane udostępniamy:

a) podmiotom/ operatorom współpracującym z PGK ANDAL w zakresie płatności, prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi DotPay i Polecenia Zapłaty;
b) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności;
c)podmiotom prowadzącym działalność kurierską i spedycyjną, które dostarczają zakupione Produkty/ usługi do Kupujących zgodnie z ich wolą;
d) podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą sieć teleinformatyczną;
e) właściwym orga­nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa;
f) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
g) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nieopłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie.

W takich przypadkach ilość i rodzaj przekazywanych współpracującym firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

2. Wszystkie firmy współpracujące, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.
3. Nie przechowujemy danych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego. Te dane wpisywane są przez Państwa bezpośrednio na stronach odpowiednich pośredników w płatnościach i to oni są administratorami Państwa danych w tym zakresie.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

1. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy sprzedaży;
b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

2. Państwa dane osobowe dotyczące Państwa preferencji będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, co można uczynić również poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej lub na naszej stronie.
3. Przetwarzanie Państwa danych na podstawie zgody (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną) będzie się odbywać do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Celem RODO jest zapewnienie Państwu możliwości ochrony swoich praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do Państwa danych. W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

a) prawa do wycofania zgody, nieodpłatnie i w każdej chwili – co do danych, które są przetwarzane na tej podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na tej podstawie, które odbyło się przed wycofaniem zgody.
b) prawa dostępu do danych – mają Państwo prawo do otrzymania informacji m.in. jakie Państwa dane Serwis przetwarza, w jakich celach są one przetwarzane oraz uzyskania ich kopii.
c) prawo żądania sprostowania danych, jeżeli są nieprawidłowe.
d) prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo wskazać zakres i okoliczności uzasadniające usunięcie danych, np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - mogą Państwo wskazać, że wystąpiły przesłanki dla ograniczenia przetwarzania Państwa danych, np. jeśli nie potrzebujemy już niektórych Państwa danych, ale wnoszą Państwo o wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych.
f) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych - mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli lub żądać ich przeniesienia innemu administratorowi.
g) prawo sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją: - ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jak mogą Państwo się z nami skontaktować i skorzystać z wskazanych praw?

Mogą Państwo zwrócić się do nas z wnioskiem:

a) pisząc e-maila na adres:biuro@andal.pl
b) pisząc list i wysyłając na adres: ul.Stępkowskiego 10 05-555 Tarczyn

Czy Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Państwa dane osobowe obecnie nie trafiają poza EOG. Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. O każdej takiej zmianie zostaną Państwo powiadomieni.

Czy i gdzie mają Państwo prawo wnieść skargę?
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.