PORADNIK
Większość procesów inwestycyjnych oparta jest na współpracy wielu specjalistów. Podobnie jest przy budowie domu gdzie jednym z wielu specjalistów jest geodeta i projektant. Z geodetą spotkacie się na początku w trakcie i na końcu procesu budowlanego. Dzieje się tak dlatego, iż każdy z etapów budowy wymaga działań geodety.
 
I etap: Mapa do celów projektowych - tutaj po raz pierwszy niezbędna staje się pomoc geodety, który przygotowuje dla Państwa mapę stanowiącą podstawę do naniesienia projektu na grunt oraz stanowiącą niezbędny załącznik do pozwolenia na budowę.
 
II etap: Uzgodnienie w ZUDP (Zakład Uzgodnień Dokumentacji Projektowej) - podlega lokalizacja sieci uzbrojenia terenu. Do nich zaliczymy nadziemne, naziemne i podziemne przewody (wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne.  Uzgodnieniu podlegają nowe przyłącza oraz przebudowa istniejących.

III etap : Wytyczenie budynku i przyłączy - by obiekt został prawidłowo osadzony na gruncie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie oraz by utrzymał on swoją geometrię musimy posilić się osobą geodety. To jego praca na gruncie oraz odpowiedni wpis do dziennika budowy gwarantuje poprawność inwestycji.

IV etap : Inwentaryzacja powykonawcza - Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę (budynki) oraz urządzenia podziemne, takie jak przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie tzw. tyczenie. Natomiast do zakończenia procesu budowlanego niezbędne jest zgłoszenie o zakończeniu budowy w nadzorze budowlanym. Do takiego zgłoszenia (oprócz wielu innych dokumentów) konieczne jest wprowadzenie informacji do ewidencji gruntów i budynków oraz załączenie geodezyjnej mapy powykonawczej z klauzulą o przyjęciu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego inwentaryzacji. Każdy z tych etapów jest niezbędny do przeprowadzenia poprawnej procedury związanej z budową. Jednocześnie każdorazowe poszukiwanie specjalisty do realizacji poszczególnych etapów prac powoduje wiele niepewności i tym samym możliwe niepowodzenia. Zlecając Nam obsługę geodezyjną inwestycji zapewniacie sobie Państwo jednego sprawdzonego fachowca przez cały ten proces. Świadcząc kompleksowo usługi gwarantujemy pomyślność całego procesu inwestycyjnego, terminowość a także rzetelną pomoc odnośnie każdego aspektu wykonywanej pracy.